!!! MAMY SZCZENI?TA !!!

W naszym kraju powoli zdobywa sobie uznanie coraz wi?kszej grupy my?liwych poluj?cych g?wnie na dziki. Doceniane s? jego walory u?ytkowe, a przede wszystkim solidno?? i wysoka u?ytkowa ?rednia rasy. Nie bez znaczenia jest te? fakt, ?e kopovy NIE S? (!) na li?cie ras wystawowo modnych dzi?ki czemu ich w?a?ciciele to przede wszystkim MY?LIWI !!! Jest to niezmiernie istotne, gdy? moda tego typu przynosi rasom wiele niekorzy?ci.

Nikt jak do tej pory nie zabiega? o "wyszukane" dzia?ania maj?ce na celu promocj? kopovw w Polsce. Go?cze s?owackie od lat pozostaj? u nas niejako w cieniu promocji ras rodzimych ogara i go?czego polskiego. Pozostawione same sobie, bez naganki medialnej - musia?y swoimi atutami zdoby? uznanie potencjalnych w?a?cicieli. Na szcz??cie solidno?? wyprowadzenia rasy przez S?owakw i konkretne jej predyspozycje powoduj?, ?e si?gaj? po nie nawet bardzo wymagaj?ce osoby szukaj?ce psw g?wnie do pracy na dziki.

Go?cze s?owackie ju? dawno zdoby?y uznanie poza krajem swojego pochodzenia. Kluby rasy dzia?aj? w Czechach, Niemczech, Szwecji
(te kraje wraz ze S?owacj? tworz? Mi?dzynarodowy Zwi?zek Klubw Hodowcw S?owackich Kopovw MSKCHSK). S? tak?e znane w wielu innych krajach np. Francji, W?oszech. Co ciekawe kopovy zdoby?y uznanie w krajach, ktre posiadaj? szereg w?asnych ras go?czych, a to ju? uwa?am za du?? rekomendacj?!!!

G?wne zalety go?czych s?owackich to:
Niewielki wzrost od 40-50cm (dla gp zakres to 50-59 cm). Maksymalny wymiar kopova wzi?? si? z przepisw s?owackich, ktre zak?adaj?, ?e z wi?kszym (czyt. wy?szym) psem nie wolno polowa? u nich na dziki.
Doskona?a orientacja w terenie,
Odwaga, ci?to?? i zr?czno?? w atakowaniu dzika,
Doskona?a szczekliwo?? podczas pracy - zarwno na stanowi?cego jak i szybko uchodz?cego dzika. Szczekliwo?? akurat w grupie go?czych powinna by? wyr?nikiem porwnywalnym do stjki dla wy??w. Nie wyobra?am sobie bowiem go?czego, ktry nie opowiada wszystkiego co si? dzieje w miocie odpowiedni? modulacj? g?osu.

Odporno?? na warunki atmosferyczne
Cechy str?owania.
Dobra praca na tropie.

Kolebk? rasy s? grzyste tereny wschodniej S?owacji, a warunki do ?ycia i polowa? tam panuj?ce weryfikowa?y odpowiednio psy, przez co materia? dopuszczany do hodowli musia? spe?nia? naprawd? wysokie wymagania. Na dzi?, zarwno pies jak i suka kopova, aby zosta?a u?yta do hodowli musi mie? m.in. uko?czone s?owackie konkursy dzikarzy (SD) i to w dyplomie I stopnia! Dodam, ?e ich konkursy r?ni? si? od polskich g?wnie tym, ?e najwa?niejsza ocena stylu pracy psa przeprowadzana jest w prawdziwych miotach tzn. na imprezach przeprowadzanych dok?adnie jak polowanie zbiorowe!!! Do tego dochodzi szereg konkurencji technicznych, jak od?o?enie, praca na farbie, zachowanie na stanowisku, pos?usze?stwo, praca na zagrodzie.

(?rd?o tekstu za zgod? z hodowli "Venator Magnus FCI")